ท่องเที่ยวน่านผ่านเส้นทางวัฒนธรรม จังหวัดน่าน

Dots

ค้นหาเส้นทางสุดประทับใจ

ค้นหา เส้นทาง ท่องเที่ยวผ่านเส้นทางวัฒนธรรม

แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

กดดูเส้นทาง
Image Image Image

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน เดิมชื่อว่าวัด “พรหมมินทร์” สร้างใน พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน ซึ่งกรมศิลปากรสันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถทรงจตุรมุขแห่งแรกในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Image Image Image

วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง

ปูชนียสถานที่สำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 สถาปัตยกรรมด้านโบสถ์ของวัดพระธาตุแช่แห้วที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงแบบอย่างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสกุลช่างน่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Image Image

โรงเรียนชาวนา

“ข้าว…เพื่อชีวิต ” ความตั้งใจในการทำนาและปลูกผักเพื่อสุขภาพ โดยปลุกจิตสำนึกแก่เยาวชนและเกษตรกร ให้หันมาทำนา ปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อสุขภาพ “ 10 กว่าปีที่รณรงค์ไม่ใช้สารเคมีในพืชผัก แต่ลืมนึกถึงดินที่ใช้ปลูกและเมล็ดข้าวที่เป็นอาหารหลัก ดินและข้าวไม่ปลอดสารพิษแล้วผักจะปลอดสารพิษได้อย่างไร”การทำนาข้าวปลอดสารพิษ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ข้าวสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากหรือมีโรคน้อยที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Show More Places
Show More Places
Show More Places
Show More Places
Show More Places
Show More Places
Show More Places
Show More Places